Familjehem

Som familjehem blir du barnets nya familj från några månader till en hel uppväxt. För att tillgodose barn och ungas behov av omsorg är det viktigt att familjen har tid, engagemang och ett stort hjärta. Att bli familjehem är en insats som kan förändra  barn och ungas liv till det positiva. Som familjehem får man mycket tillbaka i form av kunskap, erfarenhet och glädje.

Jourhem

Ett jourhem tar emot  barn och unga under kortare tid och ibland med mycket kort varsel. Eftersom jourplaceringar nästan alltid är akuta behöver det oftast finnas en vuxen i familjen tillgänglig på heltid. Som jourhem behöver ni vara stresståliga, flexibla och kunna hantera ovisshet och osäkerhet. En del jourplaceringar kan övergå till familjehemsplaceringar.

Att vara familjehem

Carria Familjehem specialiserar sig på att rekrytera familjer som kan ta emot barn och unga. Vårt syfte är att tillhandahålla Socialtjänsten kvalitativa familjehem och etablera ett förtroendefullt och nära samarbete med involverade parter. Kvalitetsarbetet är centralt för oss, således eftersträvar vi hög kvalitet i våra rapporter, utredningar, uppföljningar och placeringar.

Som familjehem blir du barnets nya familj från några månader till en hel uppväxt. Familjehemmet ansvarar för barnets dagliga omsorg, skolgång, hälsa och andra behovsområden. Det är även viktigt att barnet får känslomässigt stöd samt möjlighet till integration och positiv utveckling. För att kunna erbjuda barnet en trygg, stabil och stadigvarande familjehemsplacering krävs det att familjen har tid, engagemang och ett stort hjärta.

Ersättning

Som familjehem får ni ett arvode som är skattepliktig, sjukpenninggrundande och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension. Arvodet är inte a-kassagrundande eller innefattar semesterlön eller semesterersättning. Utöver arvodet erhåller ni en omkostnadsersättning som ska täcka konkreta utgifter för det placerade barnet. Omkostnadsersättningen är inte skattepliktig.

Omkostnadsersättningen är avsett att täcka följande kostnader:

  • livsmedel
  • kläder
  • personlighygien
  • fickpengar
  • förbrukningsvaror
  • möbler
  • tv och telefoni
  • resor och aktiviteter
  • ökad förbrukning av el och vatten
  • normalt slitage på möbler

Att bli familjehem

Carrias Familjehems arbetssätt grundar sig i barnperspektivet, således är det viktigt att barnet ligger i fokus. Tillsammans med våra familjer erbjuder vi barn och unga en god omsorg, trygghet och stabilitet i våra placeringar. För att rekrytera högkvalitativa familjer gör vi en omfattande utredning där vi lär känna familjerna närmare. Utredningsprocessen bygger på flera steg i form av intresseanmälan, hembesök och djupintervju. 

Alla har möjlighet att ansöka om att bli familjehemsförälder. Huruvida du kan bli familjehem beror på ett stort antal faktorer som har att göra med din aktuella livssituation och dina levnadsvillkor. Vi efterfrågar stora såväl som små familjer med olika kulturella bakgrund.

Är du en trygg person med utrymme och engagemang? Vill du göra en insats som kan förändra ett barns liv till det positiva? Då är du välkommen att fylla i en intresseanmälan.

Vad erbjuder vi?

Carrias mål är utifrån varje barn och ungas särskilda förutsättningar skapa trygghet och erbjuda möjlighet till integration och positiv utveckling. Därför erbjuder vi våra jour- och familjehem stöd och rådgivning per telefon dygnet runt, kontinuerlig handledning och anpassade utbildningar. Carria  erbjuder periodrapporter som följer upp barnet/den unges utveckling och mående i familjehemmet.