Carria startades med målet att erbjuda en komplett vårdkedja inom vård och behandling. Vi inriktar oss på olika former av vård- och behandlingsinsatser för barn och unga med behov av psykosocialstöd. Carria erbjuder jour- och familjehem samt boende för ungdomar och vuxna i olika former.

Carria består av ett team kompetenta medarbetare som har en lång och gedigen erfarenhet av socialt arbete. Våra kunskaper och erfarenheter bidrar till ett helhetsperspektiv där vi dels ser situationer som uppstår från olika perspektiv, och dels har en ökad förståelse för involverade parters roller och situation vilket leder till ett mer lösningsfokuserad, flexibelt och kvalitativt arbete. 

Carria vill vara en aktör i vardagen som bidrar till ett bättre samhälle. Carria vill vara delaktig i individens utveckling för ett självständigt och välmående liv där individen är en bidragande samhällsmedborgare.
Carria skapar goda förutsättningar för personlig utveckling och ett självständigt liv där individen får möjlighet att förverkliga sina mål och drömmar.
Carrias värdegrund är respektfullt bemötande, tillgänglighet och kvalitet. 

Carria arbetar utifrån Barnkonventionens fyra grundprinciper;

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnet egen åsikt och erfarenhet.

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Här handlar det inte enbart om fysisk hälsa utan även om den psykiska, moraliska, andliga och sociala utvecklingen.

Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Hänsyn ska tas till barnets åsikter i frågor som berör honom eller henne, hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad.