Carria kan erbjuda kollektiva lösningar samt boendeinsatser i egna lägenheter i södra och västra Sverige.

Carrias stöd är starkt individuellt inriktat och skall snabbt ge individen en självständighet för eget boende. De individer som Carria tar emot har skilda erfarenheter och historia. Carria tar emot individer som behöver ADL coachning i vardagen, individer som har behov av coaching för att få eget boende, arbete, praktik eller utbildning.

Carria arbetar utifrån begreppet KASAM, känsla av sammanhang, som vilar på de tre byggstenarna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Vi har ett salutogent synsätt vilket innebär att personal lägger tonvikten på hälsobringande faktorer och friskfaktorer istället för på riskfaktorer.

Ett salutogent synsätt och arbetssätt leder till en förbättrad hälsa och välbefinnande hos våra placerade klienter. Vi arbetar för att stärka begripligheten, hanterbarheten och meningsfullheten i livet.

Jour-/akutboende i Mölnlycke:
Tel. 031-714 40 01

Övriga placeringsförfrågningar:
Tel. 031-303 77 99

Carria är upphandlade inom:
– Stödboende 16-20 år
– Boende med stöd 
– Jour-/akutboende

Stödboende

Kollektivt boende och lägenheter för ungdomar i åldrarna 16 – 20 år som är i behov av psykosocialt stöd. Ungdomen blir tilldelad en kvalificerad kontaktperson i samband med placering. 
Stödet är individuellt anpassad och syftar till att ungdomen efter tiden på stödboendet ska kunna klara sin dagliga livsföring på egen hand. 

Carria har Stödboende tillstånd från IVO för målgrupperna:

  • Barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik
  • Barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation
  • Barn och unga som har kommit som ensamkommande barn till Sverige

Boende med stöd

Kollektivt boende och lägenheter för vuxna från 18 år som behöver motiverande och praktisk stöd i vardagen. 

Stödet är individuellt anpassad och klienten får träna sociala färdigheter som att ta hänsyn till andra hyresgäster, planera sin ekonomi och praktisk ADL, såsom olika hushållssysslor.

Jour-/akutboende

Kollektivt boende för personer från 18 år som lever i hemlöshet och behöver boende under en begränsad period. 

Vi tar emot placeringer dygnet runt och kan erbjuda boende med 10 platser i Mölnlycke, Härryda kommun.