Stödboende 

Carria Stödboende tar emot ungdomar i åldrarna 16 – 20 år i behov av psykosocialt stöd. Alla stödinsatser sker via bistånd från socialtjänsten.
Boendetiden på Carria Stödboende syftar till att ungdomen skall tränas och utvecklas till att själv kunna klara sin dagliga livsföring. Målet är att bli självständig i skola eller annan sysselsättning, hantera sin ekonomi, skapa nya och bibehålla olika sociala nätverk samt skapa en meningsfull fritid.

Boendeform
Stödet under boendetiden är individuellt anpassad utifrån den placerades behov och resurser. Allt stöd sker i samarbete med de ungdomar vi möter med målet att öka ungdomarnas känsla av delaktighet, sammanhang och självständighet. 

De boende har individuellt ansvar och ansvarar själva för inköp, matlagning, tvätt och städning. I lägenheterna finns inte några allmänna samlingsutrymmen för måltider, aktiviteter etc. Vi motiverar de boende till en aktiv fritid och erbjuder träning och gemensamma aktiviteter.

Ungdomen gör en individuell planering tillsammans med sin kontaktperson. Planering kring sysselsättning, boendesituation, ekonomi, motion, skola, hälsa, etc. Den individuella planeringen och stödet gäller även för ADL-träning i vardagen såsom städning, matlagning, handling, samhällsinformation, läxhjälp, etc.
Stödet är tydligt praktiskt inriktat och Carria Stödboendes primära stödområden är skola och sysselsättning. Vi motiverar ungdomen från första dagen till adekvat sysselsättning av något slag.
Vi har goda samarbeten med olika idéburna organisationer för praktik och arbetsträning.

Personal på Carria är tillgängliga dygnet runt och kan snabbt befinna sig på plats hos ungdomen vid behov.
Boendet är givetvis drogfritt. Även om ungdomen bor själv i egen lägenhet skall drogfrihet respekteras och följas. Drogtester kan tas om misstanke finns samt efter diskussion med ansvarig socialtjänst.

Carria Stödboende kan även erbjuda individuell samtalskontakt med KBT- psykolog och återfallsprevention för de ungdomar som har behov av detta.

Vi har tillstånd från IVO på samtliga lägenheter för målgrupperna:

  • Barn och unga som har kommit som ensamkommande barn till Sverige
  • Barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik
  • Barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation